Turkish  Mall

تغییرات دنیای پیرامونمان ایجاب کرد که خانواده « ترکیش مال » یک راه جدید را به خانه هایتان بیاورد. در ابتدا اهدافمان را مشخص کرده و به ایجاد پروژه جدید با نگرش توام با احترام و اصولمان را پایه گذاری کردیم. هدفمان این است که بتوانیم به سرعت نیازهای دوستان عزیزمان را برآورده سازیم، تمام کانال های ارتباطی را باز نگهداشته و همکاری های فی مابین مان را تقویت می کنیم.

تجارت الکترونیکی فقط یک محیط برای خرید نیست این فرصت ارایه شده توسط تکنولوژی باعث ساختن یک زبان عمومی شده است که تمام رنگ های زندگی روزمره ما را در خود خواهد داشت و با علم به آنها راه مان را ادامه خواهیم داد. ما مجازی نخواهیم بود، کاملا برعکس، فقط با یک کلیک افرادی را در اطرافتان به سادگی پیدا خواهید کرد که همفکر شما هستند. ما یک همسایه هستیم و تلاش خواهیم کرد که یکی از اعضای خانواده شما باشیم. با سورپرایزهای کوچک درب شما را خواهیم زد و شاید یک چایی نیز مهمان شما باشیم. هدف ما رفاقتی به عمر 40 ساله است و مسئولیت خود در مقابل شما و وطنمان را دانسته و عملکرد خود را مجدد فعال خواهیم کرد. 

زندگی صحنه بزرگی است و ما می خواهیم آن را با شما به اشتراک بگذاریم در حالی که اولین افتخار است و همین باعث می شود که وظیفه مان را به درستی انجام دهیم. با این آگاهی با یک لبخند دوستانه دست همدیگر را به گرمی می فشاریم و به شما خوش آمد می گوییم.


حمیدرضا شاکری